Friday, June 21

Leer me om te Bidden

Na een van de kerkdiensten van vanmorgen, vroeg iemand mij: “Hoe moet ik bidden?” Wat een geweldige vraag. Eens stelde iemand Jezus die vraag, dus ik gaf hem dezelfde reactie….dit ging zo:

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lucas 11:1-4

Begin je gebed met LOFPRIJS. Dankzegging en lofprijs openen een weg naar de aanwezigheid van God. Met lofprijs geef je eer aan de positie die God in jouw leven heeft.

Bid dat Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil wordt gedaan. Bij VOORBEDE ga jij op een plaats namens anderen staan om te bidden voor Gods wil. Wat is Zijn wil? Het is Zijn wil dat de mensen die jij kent gered worden, dat zieken genezen worden, vrede regeert waar er onrust is en dat Zijn kerk gevestigd wordt.

Bid voor jouw noden, VERZOEKEN, “ons dagelijks brood”. Jouw werk, familie, financiën en andere directe noden in jouw wereld.

Tot slot, zoek God voor een steeds toenemende VERNIEUWING in jouw leven. Bekering brengt vernieuwing,(Handelingen 3:19). Het vergeven van anderen bevrijdt . Tijd doorbrengen in Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat je minder kwetsbaar bent voor verleiding.

Als je dit elke dag doet, dan ontdek je dat geen wapen dat tegen jouw gericht is, zal stand houden. Je zal je beste leven voor Hem leven. Ik bid voor jou!