Friday, June 21

Hij is Echt

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God VOOR ONS is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31

God laat zich zien in ons leven, niet op video, hologram of twitter, maar als persoon! Hij is geen laagje fineer. De farizeeërs waren wit gewassen stenen. God is echt.

De schrijvers van de Evangeliën vertellen ons dat Hij sprak als iemand met ‘echte’ autoriteit. De apostel Johannes vertelt ons dat Hij ‘echte’ liefde laat zien, Hij kwam in ‘echt’ vlees om uit te reiken en ons te vinden.

Paulus zegt tegen de Corinthiërs dat sommigen denken dat afgoden echt zijn – maar dat zijn ze niet! Dingen om ons heen zijn niet zo echt als God Zelf of de dingen die Hij doet. God is het centrum van alle ware realiteit. Zonder Hem heeft niets dezelfde diepte, betekenis of hetzelfde doel. Hij is echt.

Paulus zegt tegen de Romeinse gelovigen – Ik wil je persoonlijk ontmoeten om iets aan je over te dragen. Sommige zaken moet je persoonlijk afhandelen. God wil zich laten zien en iedere dag in jouw leven zijn. Hij is voor jou.

Hij laat zichzelf zien om alles op het juiste moment in orde te maken. Slechts enkele verzen eerder zegt Paulus:

En wij weten dat voor hen die GOD LIEFHEBBEN, wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, ALLES bijdraagt aan HET GOEDE. Romeinen 8:28

Welk gebied je je ook incompleet, gebroken of zwak in voelt – HIJ HERSTELT en maakt het goed. Hij is echt. Hij is voor jou.

Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Mattheüs 12:20

Jezus droeg de 10 melaatsen op om naar de priesters te gaan. Dit leek de ultieme afwijzing te zijn van een groep mensen die zich al buitengesloten voelden. Maar Lucas 17:14 vertelt “Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.”

Blijf lopen, vertrouwen en geloven – Onderweg wordt je hersteld. Omdat Hij echt is, Hij is voor jou, Hij werkt voor het goede voor jou. In jouw werk, jouw huwelijk, jouw ouderschap, in feite in elk gebied dat je je kunt voorstelen, is Hij aan het herstellen.

Hij herstelde Petrus van ontkenning en afwijzing.

Hij gaf geloof terug aan Johannes de Doper die terwijl hij in de gevangenis zat zich begon af te vragen waar het allemaal om ging.

Hij herstelde David en Bathseba – zoveel zelfs dat hun onwettige zoon, Salomo, een van de meest beroemde koningen aller tijden werd.

Naomi verloor haar echtgenoot en zonen – maar God bracht herstel door haar schoondochter Ruth.

Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam dooft hij niet.

Een terugkerende verlorene zal hij niet wegsturen.

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Ook nu geldt de toezegging: ik zal je dubbel schadeloosstellen. Zacharia 9:12

Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten Joel 2:25

Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen. Jeremia 30:17

U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven. Jesaja 38:16

Waarom geloof je niet vandaag dat alle dingen meewerken ten goede voor jou. Tot ziens in de kerk.

Een gebed voor jou als je God nooit als zo echt hebt gekend:

Beste God. Ik dank u voor Jezus. Ik wil dat u mijn leven herstelt. Vergeef mij en genees mij. Ik kies vandaag om u te volgen. Ik dank u dat u mij vergeeft. Ik dank u dat ik ben gered. Amen