Thursday, June 24

Tag: steve warren

Dutch

Hij is Echt

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God VOOR ONS is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8:31 God laat zich zien in ons leven, niet op video, hologram of twitter, maar als persoon! Hij is geen laagje fineer. De farizeeërs waren wit gewassen stenen. God is echt. De schrijvers van de Evangeliën vertellen ons dat Hij sprak als iemand met ‘echte’ autoriteit. De apostel Johannes vertelt ons dat Hij ‘echte’ liefde laat zien, Hij kwam in ‘echt’ vlees om uit te reiken en ons te vinden. Paulus zegt tegen de Corinthiërs dat sommigen denken dat afgoden echt zijn – maar dat zijn ze niet! Dingen om ons heen zijn niet zo echt als God Zelf of de dingen die Hij doet. God is het centrum van alle ware realiteit. Zonder Hem heeft niets dezelfde diepte, betekenis of hetzelfde doel. Hij is echt. P
Personal Life, Work Life

Juggle Well

Let me help you for a moment reduce stress and keep your life on track, by successfully juggling multiple tasks and responsibilities. Today it's not a question of whether you can multi-task or not - we all have to multi-task if we are going to do life well. The skill of multi-tasking is not so much about doing 2 or 3 things at the same time but more about carrying multiple responsibilities at the same time and handling it well. 4 simple guidelines: 1.  Make lists:  when an action or an idea comes to mind or is agreed upon then put it in a list.  There are apps and software available for this that will even remind you when it needs to be done (alternatively put a reminder note in your agenda) 2. Do it now:  where possible do it now.  An simple email pops in, reply now.  Reading
Dutch, Personal Life

Ik Kom Binnen!

Wanneer de politie een inval doet dan bonzen ze op de deur en roepen naar de aanwezigen. Als er niemand reageert dan tellen ze af en roepen: “WE KOMEN BINNEN!” Hoe vastberaden zijn wij om te vinden waarnaar we zoeken? Gerichte intentie brengt je meestal ergens. Hoe gericht en intentioneel zijn wij VANDAAG in het vinden van God? Honger naar zijn aanwezigheid zal ervoor zorgen dat je alles vindt wat je nu nodig hebt. Ik heb 4 dingen gevonden die de poort naar Zijn aanwezigheid openen: 1. Beleid zonden – bekering opent altijd een deur naar Zijn aanwezigheid. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht (AANWEZIGHEID) van de Heere. Handelingen 3:19 Zolang we onze zonde blijven bedekken en vechten tegen
Personal Life

He Is Real

What then shall we say to these things? If God is FOR US, who can be against us?  Romans 8:31 God turns up in our lives, not in video, hologram, or twitter, but in person! He is not a veneer. The Pharisees were white-washed stones. God is Real. The Gospel writers tell us He spoke as one having ‘real’ authority.  The Apostle John tells us He shows real love, turned up in real flesh to reached out & find us. Paul to the Corinthians says some think idols are real – but they are not!  Things around us aren’t as real as God Himself or the things He does.  God is the centre of all true reality.  Without Him nothing has the same depth of meaning or purpose.  He is real. Paul says to the Roman believers - I want to see you face-to-face to impart something to you.  Some business need